Ứng dụng SMEDF – Bộ KHĐT

  • Kiểm tra điều kiện phù hợp nhận đăng kí vốn của doanh nghiệp
  • Xem thông tin các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
  • Tra cứu điều kiện đầu tư kinh doanh theo ngành nghề
  • Xem hướng dẫn đăng ký thành lập doanh nghiệp
  • Xem các tài liệu về quỹ và các bộ, xem tin tức hệ thống.
  • Chat trực tuyến giữa người dùng và chuyên gia hỗ trợ
  • Nhận thông báo mới, hỗ trợ ngôn ngữ Anh – Việt.
  • Q&A tương tác cao, cho phép lọc theo chủ đề.
 Go Top GoTop

Apecsoft nghi tet