PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

MỤC TIÊU KHÁCH HÀNG

  • Thực hiện quản lý thông tin cán bộ công chức theo chuẩn 2C của bộ nội vụ.
  • Thực hiện đánh giá cán bộ online.
  • Thực hiện cập nhật hồ sơ cán bộ online.
  • Hệ thống hóa hệ thống báo cáo theo chuẩn của bộ nội vụ.
  • Quản lý thông tin cán bộ theo từng chi cục, tổ thuế.

 

GIẢI PHÁP

  • Xây dựng hệ thống theo mô hình tập trung.
  • Danh mục giá thông tin sơ yếu lý lịch.
  • Phân quyền dữ liệu theo các phòng ban, chi cục
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin cán bộ theo mẫu chuẩn 2C
  • Triển khai trên nền internet và local
 Go Top GoTop

Apecsoft nghi tet