Phần mềm quản lý đấu thầu- Bộ y tế

MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP

  • Quản lý đấu thầu vật tư tiêu hao – hóa chất
  • Quản lý đấu thầu về thuốc
  • Quản lý đấu thầu thiết bị y tế
  • Quản lý các nguồn vốn ODA
  • Quản lý hệ thống báo cáo thống kê
  • Quản trị người dùng đến từng đơn vị thuộc bộ
  • Dự liệu gói thầu được quản lý theo từng đơn vị thuộc bộ.
Go Top GoTop