Phần mềm quản lý thiết bị CNTT

MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP

  • Quản lý thiết bị từ nhiều nguồn.
  • Quản lý tồn kho.
  • Quản lý xuất/nhập trên phần mềm theo lô hoặc đơn lẻ.
  • Quản lý thiết bị theo seri hoặc barcode.
  • Cho phép phê duyệt online các yêu cầu xuất/nhập/phân bổ thiết bị.
 Go Top GoTop

Apecsoft nghi tet