Ứng dụng giao tiếp điện tử giữa CQT – NNT

MỤC TIÊU KHÁCH HÀNG

  • Là kênh giao tiếp giữa Cơ quan thuế (CQT) – Người nộp thuế (NNT).
  • Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của CQT với NNT.
  • Giảm thời gian và chi phí trong các thủ tục hành chính.
  • Trao đổi các vấn đề liên quan đến thủ tục về thuế.

GIẢI PHÁP

  • Cho phép CQT gửi các thông báo về thủ tục, nợ thuế tới NNT.
  • NNT có thể phản hồi các ý kiến với CQT thông qua ứng dụng.
  • CQT thống kê, đánh giá hiệu quả của việc tương tác giữa CQT và NNT.
  • NNT cũng có thể truy cập vào các cơ sở dữ liệu dùng chung của CQT.
 Go Top GoTop

Apecsoft nghi tet