Đăng ký
EN

Giải pháp phần mềm

Phần mềm quản lý tủ đồ (Locker)

Xem website
Tất cả các dự án

Tổng quan

Phần mềm quản lý tủ đồ cho thuê

Khách hàng

Hoạt động

Chức năng chính:

  • Bản đồ khu vực (quẹt thẻ chỉ đường đến ô tủ đã thuê)
  • Quản lý thiết bị
  • Quản lý khu vực
  • Quản lý ô tủ (tình trạng cho thuê)
  • Quản lý giao dịch
  • Thống kê báo cáo

icon-para1 icon-para2 icon-para3